.

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2008 |
Creative Wales Awards 2008

 

Neithiwr, (nos Iau, 6 Mawrth), cafodd 16 o artistiaid proffesiynol ar draws y ffurfiau gwahanol ar gelfyddyd Ddyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC), mewn derbynwest a gynhaliwyd yn The Point ym Mae Caerdydd. Mae Dyfarniadau Cymru Greadigol yn cydnabod y dalent orau a photensial artistiaid unigol Cymru.

Caiff Dyfarniadau Cymru Greadigol eu hariannu gan CCC ac maent yn cynnig hyd at £25,000 bob blwyddyn, ac yn 2007/08, dyfarnwyd bron i £300,000 i 16 o artistiaid. Mae'r dyfarniadau yn sicrhau bywoliaeth i artistiaid am gyfnod, gan roi'r cyfle iddynt arbrofi, torri tir newydd, a datblygu eu gwaith. Dyma gyfle i fyfyrio, arallgyfeirio, mentro - a chael eich gwynt atoch.

Mae Dyfarniadau Cymru Greadigol yn cael eu hariannu drwy'r Loteri Genedlaethol ar hyn o bryd, ac maent yn cynrychioli buddsoddiad sylweddol gan CCC i artistiaid unigol sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Nod y Dyfarniadau yw datblygu rhagoriaeth a sicrhau cynaliadwyedd yn y celfyddydau drwy gefnogi artistiaid i ddatblygu'n broffesiynol.

Mae David Alston, Cyfarwyddwr Celfyddydau CCC, yn cadeirio'r panel o swyddogion Cyngor y Celfyddydau, Ymgynghorwyr Cenedlaethol a Phanelwyr Academi sy'n beirniadu Dyfarniadau Cymru Greadigol.
Cyfeiriodd David Alston at y safon uchel eithriadol ymhlith y rhai a gafodd ddyfarniadau eleni:
"Roedd gan y panel dasg drom, ond pleserus iawn hefyd. Mae gan Gymru nifer o artistiaid sy'n gwthio'r ffiniau. Dyna'r hyn y gall dyfarniad Cymru Greadigol ei gynnig - cyfle i unigolion archwilio fel y gall maes y celfyddydau elwa'n gyffredinol. Eleni, gwelsom syniadau gwych ar draws y ffurfiau ar gelfyddyd, gyda'r addewid o waith newydd ym maes ysgrifennu, y crefftau, y celfyddydau gweledol, dawns, cerddoriaeth, ac ym maes drama, sy'n gwbl hanfodol ar hyn o bryd."

Y rhai a gafodd Ddyfarniadau Cymru Greadigol 2007/08 oedd:
PRIF WOBRAU CYMRU GREADIGOL:
Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft: Walter Keeler
Celfyddydau Gweledol: Tim Davies, Anthony Shapland, André Stitt
Dawns: Darius James
Drama: Tim Baker, Kaite O’Reilly
Llenyddiaeth: Menna Elfyn, Robert Minhinnick

DYFARNIADAU CYMRU GREADIGOL:
Celfyddydau Gweledol: Richard Powell, John Rowley
Cerddoriaeth: Richard James, Jeremy Huw Williams
Drama: Gary Owen, Ian Rowlands
Llenyddiaeth: Richard Gwyn
Yn y derbyniad, bu tua 200 o westeion yn mwynhau band Jazz Paula Gardiner a ffilm ddogfen fer, a gomisiynwyd gan Jon Gower o Boomerang, a oedd yn cyflwyno gwaith ac uchelgeisiau artistiaid y Prif Wobrau Cymru Greadigol.

Bu'r Athro Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn llongyfarch artistiaid a fu'n llwyddiannus eleni ac a gafodd ddyfarniadau Cymru Greadigol:

"Mae Dyfarniadau Cymru Greadigol yn un o uchafbwyntiau calendr y celfyddydau yng Nghymru. Mae CCC yn credu mewn cymryd risgiau a does dim yn fwy cyffrous na buddsoddi yng nghreadigrwydd yr unigolion hynny sy'n sicrhau bod y celfyddydau yn ein difyrru a'n herio ni fel cymdeithas ddeinamig. Mae'r ffyrdd y gallwn elwa ar y buddsoddiad hwn gan CCC yn niferus. Byddwn yn parhau i sicrhau bod y cyfle a'r amser hwn ar gael i ddatblygu'r talentau eithriadol hyn".

Gan gyflwyno'r dyfarniadau, dywedodd Rhodri Glyn Thomas AC, y Gweinidog dros Dreftadaeth:


“Mae'r celfyddydau wrth wraidd y gwaith o feithrin hyder Cymru greadigol a sicrhau y cawn ein cynrychioli ar lwyfan y byd. Mae'n bwysig i'r Diwydiannau Creadigol yng Nghymru ein bod yn buddsoddi mewn artistiaid unigol, gan fod y gefnogaeth hon yn rhoi'r cyfle iddynt arbrofi a chreu gwaith arloesol, arbrofol newydd sy'n cyfoethogi'r ffurfiau ar gelfyddyd".

Mae manylion llawn y rhai a gafodd Ddyfarniad Cymru Greadigol 2007/08 yn cynnwys y ffilm ddogfen, gwybodaeth gefndirol, nodiadau bywgraffyddol a manylion am eu prosiectau ar gael ar ficro-wefan Dyfarniadau Cymru Greadigol www.celfcymru.org.uk/cymrugreadigol.Creative Wales Awards 2008

Last night, (Thursday, 6 March), 16 professional artists from across the arts disciplines received a Creative Wales Award from The Arts Council of Wales, (ACW), at a reception held at The Point in Cardiff Bay. Creative Wales Awards recognise the very best talent and potential of individual Welsh artists.

Funded by ACW, Creative Wales Awards of up to £25,000 are available for Welsh artists every year and for 2007/08, 16 artists have been awarded nearly £300,000. The awards guarantee artists an income for a period, enabling them to take time out to experiment, innovate, and take forward their work. It’s a chance to think, to branch out, to take risks – room to breathe.

Currently funded through the National Lottery, the Creative Wales Awards represent a significant investment by ACW in individual artists living and working in Wales. The Awards aim to develop excellence and to build sustainability in the arts by supporting artists in their professional growth.

David Alston, Arts Director for ACW, chairs the panel of Arts Council officers, National Advisers and Academi Panellists who adjudicate the Creative Wales Awards. David commented on the exceptional high standard amongst this year's recipients:

“The panel had an onerous but extremely enjoyable task. Wales has many artists who are pushing the boundaries. That is essentially what a Creative Wales award can make possible – an exploratory space for an individual from which the arts as a whole will benefit. This year saw great ideas right across the art forms with the prospect of new work in writing, the crafts, visual arts, dance, music and very strongly, and critically at this time, in the area of theatre.”

The recipients of the Creative Wales Awards 2007/08 are:
CREATIVE WALES MAJOR AWARDS:

Applied Arts and Crafts: Walter Keeler
Visual Arts: Tim Davies, Anthony Shapland, André Stitt
Dance: Darius James
Drama: Tim Baker, Kaite O’Reilly
Literature: Menna Elfyn, Robert Minhinnick

CREATIVE WALES AWARDS
Visual Arts: Richard Powell, John Rowley
Music: Richard James, Jeremy Huw Williams
Drama: Gary Owen, Ian Rowlands
Literature: Richard Gwyn
At the Award reception, some 200 guests were entertained by Paula Gardiner’s acclaimed Jazz band and a short documentary film, commissioned from Jon Gower of Boomerang, presenting the work and ambitions of the Major Creative Wales artists.

Professor Dai Smith, Chairman of ACW, congratulated this year's successful Creative Wales artists:

“The Creative Wales Awards are one of the high points of the arts calendar in Wales. ACW believes in risk taking and nothing is more exciting than to invest in the creativity of those individuals who make the art that delights and challenges us as a dynamic society. The return on this investment by ACW is manifold. We will continue to make the space and time available for the development of these dazzling talents”.

Presenting the awards,Rhodri Glyn Thomas, AM, Minister for Heritage, said:

“The arts are at the heart of developing the confidence of a creative Wales and our projection on a world stage. It is important to the Creative Industries in Wales that investment is made in individual artists, as this support enables them to take time out to create new, experimental and innovative work that enriches art forms and artistic practice”.

Full details of all the Creative Wales Award recipients 2007/08 including the documentary film, background information, biographical notes and project details are available on the Creative Wales Awards micro-site www.artswales.org.uk/creativewales“Cwsg am dro”

Menna is the author of over 20 books: from collections of poetry to educational books and children’s novels. She has also edited a number of anthologies, including Bloodaxe Modern Welsh Poetry (co-editor John Rowlands). As a playwright, over eight of her plays have been staged, including Y Forwyn Goch in Theatr Clwyd, 1992. She has been writing an annual drama for Radio Cymru since 2002 and in 2007, Er dy Fod (Gomer) and Perffaith Nam/Perfect Blemish (Bloodaxe) were published. Menna has been a columnist in the Western Mail since 1995. She is regularly invited overseas to perform readings and run workshops and in 2002, she was named the National Children’s poet.

Menna’s Creative Wales project will examine the different ideas about sleep and the 80 methods science currently uses to explore it. By writing about it, she will be adding to a subject that is complex and mysterious, already the subject of folklore and literature. From Breuddwyd Macsen (‘Macsen’s Dream’), Breuddwyd Rhonabwy (‘Rhonabwy’s Dream’), Kafka’s absurd dream through to Plato's ideas, this is a theme that has endowed the world and crossed disciplinary boundaries. ‘Where do our dreams go?’ This question feeds the imagination and is the inspiration for this project. Menna intends to cast new light on the subject by holding workshops with adults and children and by researching and discussing it with medical professionals. She will develop her findings through prose and poetry, sometimes combining the genres as one – as sleep itself bridges the gap between darkness and light.