.

NB

 

NB

 

Menna,

I am wondering if you are the Menna Elfyn I met as a young American student studying the history and literature of England, Wales, and Ireland during the summer of 1968. Our group spent several weeks in Wales studying the Arthurian legends, Dylan Thomas, etc. living in one of the dorms of the Univ. of Wales in Carmarthen. During our stay a teen-age girl played the harp and sang traditional Welsh songs to our group.

I have never forgotten that evening. The harp and music struck such a chord that you, if it was you, have remained with me all of these years.
Please let me know if you are the musician I remember.

Fondly,

Nannette Bartels'Pethe Llenorion y 'Pethe'

Mehefin 2006

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe ym mis Awst eleni bwriedir cynnal arwerthiant o wrthrychau a roddwyd gan awduron Cymru i godi arian i helpu awdur ifanc o Simbabwe. Bydd y swm a godir yn ei alluogi i fynychu cwrs MA Ysgrifennu Creadigol, yng Ngholeg y Drindod yn ystod 2006-2007. Y mae’r awdur ifanc hwn (23 mlwydd oed), yn dalentog dros ben ac eisoes wedi llwyddo i gyhoeddi llyfr o storiau byrion yn ogystal ag ennill gwobrau rhyddiaith Arvon a’r Cyngor Prydeinig. Ond heb nawdd digonol, ni fydd hi’n bosib iddo deithio yma a dyna’r rheswm dros yr ‘apêl’ anarferol hwn.

Er mwyn codi arian felly, yr wyf wedi gofyn i wahanol awduron i roi rhywbeth nad ydynt hwy yn ei ystyried o werth materol ond y bydd eraill efallai yn ei ystyried yn ‘ drysor’ gwerth chweil . Eisoes yr wyf wedi derbyn rhoddion oddi wrth Gillian Clarke, Stevie Davies ac ymysg y ‘trysorau’ a dderbyniais y mae hen bibell gan Dic Jones ( ac englyn amdano yn y câs); het wellt Nigel Jenkins a brynodd ar daith i Khasia; darn o wallt Paul Henry mewn blwch pert ; dolennau llewys Grahame Davies, a llyfrau wedi eu harwyddo gan Gwyneth Lewis.

Byddwn yn ddiolchgar felly pe byddech yn barod i ystyried anfon ‘gwrthrych’ ataf – y math o beth na fyddwch yn hiraethu ar ei ôl! Os na allwch feddwl am drugareddau o’r fath, fe fyddai rhyw ddarn (newydd efallai), yn eich llawysgrifen ar gerdyn neu ar bapur cyffredin hyd yn oed, yn dderbyniol dros ben.

Cewch wybod yn fuan pryd y bydd yr arwerthiant yn cael ei gynnal; rwyf eisoes yn trafod y posibilrwydd o’i gynnal yn y Babell Lên ar brynhawn Sadwrn ola’r Eisteddfod am 3 o’r gloch. Cewch y manylion terfynol cyn bo hir a byddaf yn rhoi cyhoeddusrwydd i hyn, yn nes ymlaen .

Bydd yr awdur pan ddaw i Gymru yn cael y cyfle i ddarllen ei waith ar hyd a lled y wlad ac felly, gobeithiaf y bydd modd iddo ddiolch ichi yn bersonol bryd hynny am eich caredigrwydd.

Gan ddiolch ichi ymlaen llaw am ba ‘beth’ bynnag a ddaw i law.

MENNA ELFYN

[Cyfarwyddydd Ysgrifennu MA Coleg y Drindod]