Dŵr Cymru

Oct 31, 2021

Ganrif yn ôl roedd ymgais i ddosbarthu’r afonydd yn ôl adegau’r pysgod a oedd yno. Astudio’r afon a wnaem yn blant, a’r pysgod yno a’u canfod hefyd am fod y dŵr mor dryloyw. Er mai rhywbeth arall oedd eu dal ac yn amlach na pheidio llwyddai fy mrawd i ddal haig o lyswennod! Pan oeddwn yn byw yng Nghenarth, roeddwn wrth fy modd yn gwylio o hirbell y pysgotwyr dawnus ar lan yr afon ac o’r ochr arall, ffolwn ar weld yr eogiaid yn llamu yn y dŵr rhaeadrog gwyn. Ie, gwyn a glân oedd y darlun a gofiwn ei weld gan ysgrifennu cerdd a ddechreuodd gyda ‘Mae dwy ochr i fywyd, fel sydd i afon Cenarth’.

Gallwn ddweud mai dwy ochr sydd i’r afon neu’r afonydd heddi. Ar y naill law, clywn am rai wrth eu boddau yn nofio yn y gwyllt os nad YN wyllt! Cofio gyrru lawr drwy Abergwesyn ym misoedd oer y flwyddyn a gweld hanner dwsin o fenywod yn eu hoed a’u hamser yn eu dillad nofio. Pwy fyddai am wrthod iddynt y fath fwynhad?

Ond o’r ochr arall, diflannodd hud a lledrith yr afon gyda’r holl lygredd a charthffosiaeth sydd yn cael ei arllwys i’r afonydd yn gyson. Synnais o weld ffilm o’r bryntni yn cael ei ollwng. A dyna pam yr oedd mor warthus gweld y Llywodraeth yn San Steffan yn gwneud eu gorau glas (neu budr) i beidio â rhoi stop ar hyn a’r cwmniau sy’n gyfrifol am eu gweithredoedd atgas. Unwaith eto, bu’n rhaid i leisiau croch orfodi’r llywodraeth – yr un llywodraeth ac sydd ar fin cynnal Cop26 lle byddan nhw’n pregethu’r angen am wella’r greadigaeth, i osod yn y ddeddf ddarpariaeth at wella’r sefyllfa. Llyswennod sy’n siglo nôl ac ymlaen yw’r rheiny a geisiodd osgoi gweithredu. Pwy biau’r dŵr a yfwn? Gellir codi llawer o gwestiynau cymdeithasol a gwleidyddol am y ffordd y preifateiddiwyd dŵr a’i effeithiau cyfalafol — heblaw Dŵr Cymru a ddewisodd y llwybr nid- am-elw.

Daw yn ôl at ein gwerthoedd ni unwaith eto, ac at hanfod y ffaith mai rhywbeth ysbrydol yw dŵr, y dylid ei barchu fel adnodd amgylcheddol ac ymgeleddol. A daeth hi’n bryd inni oll ystyried tolio ar ein defnydd ohono. A dyma feddwl am yr oesau a fu, pan gafwyd ffynhonnau bywiol mewn gwahanol fannau i ddisychedu fforddolion. Gennyf atgofion melys hefyd am ffynnon Llysderi, Drefach, Felindre lle roedd casglu dŵr yn un o’r dyletswyddau cyntaf a wnawn adeg y gwyliau, yng nghartref fy mam-gu a’m tadcu.

Bellach, mae pysgotwyr yn poeni am nad yw’r afonydd fel y buon nhw slawer dydd a’r pysgod wedi prinhau. Does dim eogiaid fel cynt, meddant. Prysuraf ddweud mai ni yw’r ‘euogiaid’ newydd yn nofio mewn llygredd.

Pin It on Pinterest

Share This